Reklamačný poriadok spoločnosti MAKADO s.r.o.

Spoločnosť MAKADO s.r.o., so sídlom Balkánska 98, Bratislava  851 10, IČO: 47 467 061, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sro, vložka č.: 93005/B (ďalej aj ako „predávajúci“) je prevádzkovateľom elektronického internetového obchodu www.napas.sk.

 

 

Kontaktné údaje predávajúceho:


Obchodné meno: MAKADO s.r.o.,
Sídlo: Balkánska 98, Bratislava  851 10
IČO: 47 467 061
DIČ: 2023896952
Prevádzka: Balkánska 96, 851 10 Bratislava
Prevádzková doba: 9:00 – 21:00
Telefón: 0907 885 470
Email: info@napas.sk
Číslo účtu: 2924902687/1100  TATRA BANKA
IBAN: SK66 1100 0000 0029 2490 2687
SWIFT: TATRSKBX

 

 

Týmto reklamačným poriadkom predávajúci informuje kupujúceho o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok je záväzný pre predávajúceho aj kupujúceho. Reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v predajniach predávajúceho ako aj na internetovej stránke predávajúceho www.napas.sk. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s týmto reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že s ním bol oboznámený. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou obsahovou súčasťou všeobecných obchodných podmienok predávajúceho a neoddeliteľnou obsahovou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

 


Článok 1.
Všeobecné ustanovenia


1.1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovar predávaný spoločnosťou MAKADO s.r.o., so sídlom Balkánska 98, Bratislava  851 10, IČO: 47 467 061, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 93005/B  a všetkými jej predajňami na území Slovenskej republiky, ako aj tovar predávaný prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len "predávajúci").

 


1.2. Kupujúcim je subjekt, ktorý uzavrel s predávajúcim kúpnu zmluvu a kúpil od predávajúceho tovar v rámci jeho predajnej siete, alebo prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.napas.sk a ktorý má právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru. (ďalej len "kupujúci").


1.3. Kupujúcim môže byť fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar, alebo využíva ponúkané služby pre osobnú potrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, alebo fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo vecné plnenia a výkony z poskytnutej služby a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania (ďalej len „spotrebiteľ“). Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, v znení platných noviel.


1.4. Kupujúcim môže byť aj fyzická, alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri, alebo podniká na základe živnostenského oprávnenia, alebo iného oprávnenia (ďalej len „podnikateľ“). Právne vzťahy predávajúceho s podnikateľom výslovne neupravené týmito podmienkami, alebo zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, a súvisiacimi predpismi.

 

 

Článok 2.
Zodpovednosť za vady – poučenie o právach


2.1. Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru, alebo hmotnosť a musí byť bez vád a musí zodpovedať záväzným technickým normám.

 


2.2.Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu v zmysle § 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.


2.3. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha tovaru umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe tovaru.


2.4. Právo zo zodpovednosti za vady je uplatnené včas, ak dôjde prejav vôle, ktorým kupujúci uplatňuje toto právo, predávajúcemu pred koncom záručnej doby.

 

 

Článok 3.
Záručné podmienky


3.1. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru tento prezrieť a skontrolovať kompletnosť tovaru a príslušných dokladov (daňový doklad, faktúra, záručný list, manuál, alebo iný dokument potrebný na prevádzku zakúpeného tovaru) a to tak pri osobnom odbere ako aj pri doručení tovaru kuriérskou službou alebo poštou.


3.2. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré neboli zjavné pri jeho prevzatí, je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru, najneskôr do 24 hodín od jeho prevzatia. Neskoršie reklamácie nebudú uznané. Zodpovednosť za poškodenie tovaru v priebehu dopravy nesie dopravca. Prepravovaný tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava, alebo dodaný nový tovar.

 

 

Článok 4.
Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie


4.1. Reklamáciu uplatňuje kupujúci v prevádzkach predávajúceho alebo poštou na adrese nášho sídla: MAKADO s.r.o., Balkánska 98, 851 10 Bratislava

 


4.2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:

• kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),
• predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,
• komu je reklamácia adresovaná,
• dátum podania reklamácie,
• podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

 


4.3. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.


4.4. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady si uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 

Článok 5.
Vybavenie reklamácie


5.1. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď kupujúci uplatnil reklamáciu u predávajúceho:

• pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamáie do podateľne sídla objednávateľa)
• pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí objednávateľ doručenie
• pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty objednávateľa

 


5.2 Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.


5.4. Reklamačné konanie je ukončené vybavením reklamácie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, zaznamenanou výzvou na prevzatie plnenia, alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.


5.14. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016 a vzťahuje sa na všetky reklamácie, ktoré boli uplatnené po jeho účinnosti.