Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti MAKADO s.r.o.

Spoločnosť MAKADO s.r.o., so sídlom Balkánska 98, Bratislava 851 10, IČO: 47 467 061, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sro, vložka č.: 93005/B (ďalej aj ako „predávajúci“) je prevádzkovateľom elektronického internetového obchodu www.napas.sk


Kontaktné údaje predávajúceho:

Obchodné meno: MAKADO s.r.o.,
Sídlo: Balkánska 98, 851 10 Bratislava
IČO: 47 467 061
DIČ: 2023896952
Prevádzka: Balkánska 96, 851 10 Bratislava
Telefón: 0907 885 470
Email: info@napas.sk

Číslo účtu: 2924902687/1100 TATRA BANKA
IBAN: SK66 1100 0000 0029 2490 2687
SWIFT: TATRSKBX

 

 

Článok 1.
Úvodné ustanovenia

  • Predávajúci ako prevádzkovateľ internetového obchodu zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese: https://www.napas.sk, (ďalej iba "elektronický obchod"). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky vrátane reklamačného poriadku prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam, a že s nimi súhlasí. Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.
  • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu https://www.napas.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len ako "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok bol kupujúci dostatočným spôsobom pred samotným uskutočnením objednávky upozornený a mal možnosť sa s nimi oboznámiť.


1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.


1.4. Spotrebiteľom jen ten kupujúci, ktorý je fyzickou osobou a zároveň, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

 

Článok 2.
Informácie poskytnuté predávajúcim. Práva a povinnosti predávajúceho.

 

2.1. Ceny tovaru v katalógu elektronického obchodu sú uvádzané vrátane aj bez DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, okrem nákladov na dodanie tovaru alebo služby, ktoré sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľa dopravy a spôsobu úhrady.


2.2. Predávajúci akceptuje nasledovné spôsoby platby:

a. platba vopred, prevodom na účet
b. CarPay
c. platba na dobierku pri prevzatí kuriérom
d. osobne pri prevzatí na odbernom mieste

 


2.3. Predávajúci nepožaduje žiadne poplatky v závislosti na spôsobe platby.


2.4. Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky.

 


2.5. Potvrdenie obsahu zmluvy, uzavretej v inej než písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne dojednaného obsahu zmluvy, nemá právne účinky.

 


2.6. Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

 


2.7. Fotografie uvedené na stránkach obchodu sú iba ilustračné, pri tovare je záväzný názov tovaru.

 


2.8. Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedených v katalógu elektronického obchodu bez predchádzajúceho upozornenia. Kupujúcemu však pred uzavretím kúpnej zmluvy s predávajúcim budú uvedené hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe.

 


2.9. Predávajúci je povinný:

a. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

c. bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu,

d. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).


2.10. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za tovar, spôsobom, ktorý si kupujúci vybral v objednávke.


2.11. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní od storna objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.


2.12. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej na odber tovaru pri osobnom odbere tovaru na svojej prevádzke a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou.

 

 

Článok 3.
Vyhlásenie kupujúceho pred uzavretím zmluvy. Práva a povinnosti kupujúceho.

 

3.1. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzavieraní kúpnej zmluvy. Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku si kupujúci hradí sám podľa podmienok svojho poskytovateľa pripojenia. Predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, okrem prípadnej zmluvnej prepravy tovaru.


3.2. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.


3.3. Kupujúci je povinný:

a. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
b. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
d. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.


3.4. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

 

 

Článok 4.
Kúpna zmluva

 

4.1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim spracovaná prostredníctvom webového rozhrania elektronického obchodu. Prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy je potvrdenie prijatia objednávky predávajúcim zaslaním informatívneho e-mailu odoslaným na e-mail zadaný kupujúcim, týmto potvrdením prijatia objednávky zo strany predávajúceho dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. V prípade uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa neuplatnia ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré sa vzťahujú iba na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť iba na základe dohody zmluvných strán alebo na základe zákonných dôvodov či v súlade s týmito obchodnými podmienkami v prípade omylu, ak v týchto všeobecných obchodných podmienkach nie je uvedené inak.


4.2. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu riadne umožnená kontrola a zmena údajov, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím príslušného interaktívneho prvku vo webovom formulári.


4.3. K uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde ak v dôsledku závady informačného systému e-shopu alebo inak dôjde k zverejneniu nesprávnej kúpnej ceny, mimoriadne nízkej či vysokej ceny či ceny alebo podmienok predaja nesprávnych z iných dôvodov, ktoré nekorešpondujú so skutočným zámerom predávajúceho. V takomto prípade omylu či chyby systému nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy a predávajúci je oprávnený chybu v informačnom systéme opraviť a upozorniť kupujúceho na chybu s uvedením správnej hodnoty v informačnom systéme. K uzavretiu zmluvy následne dôjde až opätovným objednaním tovaru s uvedením správnej hodnoty podľa upozornenia predávajúceho.

 

 


Článok 5.
Dodanie tovaru

 

5.1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 30 dní od potvrdenia objednávky, ak u jednotlivého tovaru neuvádza inú dodaciu lehotu. Ak je pri tovare uvedené, že je dostupný „skladom“, predávajúci tovar odošle najneskôr do piatich pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa doporučuje, aby si tovar pri prevzatí skontroloval.


5.2. Miestom plnenia zmluvy (dodania tovaru) sa rozumie bydlisko, sídlo alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v informáciách o zákazníkovi pri objednávaní tovaru, alebo iné miesto, ktoré určí kupujúci v informáciách o zákazníkovi pri objednávaní tovaru. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (Kuriérska služba), ak nie je vyslovene dohodnuté inak.


5.3. Pri dodaní tovaru je kupujúci povinný otvoriť doručenú zásielku pred kuriérom a zistiť, či je jej obsah kompletný a nejaví známky poškodenia. V prípade, že zistí nekompletnosť, spíše o tom spolu s kuriérom zápisnicu. Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí zásielky tovar doma úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia sa zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho, ktorý s ním dohodne ďalší postup. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu. Pokiaľ je doručovaná zásielka viditeľne poškodená, je kupujúci povinný nepodpísať doručovateľovi dodací list, kým za jeho prítomnosti neskontroluje samotný tovar. V prípade poškodenia tovaru je kupujúci povinný zdokumentovať poškodenie (najlepšie fotografiou), spísať reklamáciu s doručovateľom a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať prevádzkovateľa.


5.4. Predávajúci odovzdá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).


5.5. Cena jednotlivých spôsobov doručenia je určená v aktuálnom cenníku doručovania tovaru, ktorý je k dispozícii na stiahnutie tu. Cenník doručovania tovaru v aktuálnom znení je neoddeliteľnou obsahovou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok.


5.6. Ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutej dobe, je povinný predávajúcemu zaplatiť poplatok za uskladnenie vo výške 5,- EUR denne, maximálne však v sumárnej výške 6- EUR. Rovnaký postup sa vzťahuje aj na neprevzatý či nevyzdvihnutý tovar po skončení reklamačného konania. Predávajúci je oprávnený, po tom, čo kupujúceho preukázateľne e-mailom, prostredníctvom SMS, osobne alebo telefonicky upozorní, a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, takýto tovar vhodným spôsobom predať. Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodania tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutnej výške je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu započítať z výťažku predaja.


5.7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci. Ak kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať a zaplatiť dobierkou riadne dodávaný tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy, je povinný predávajúcemu uhradiť náklady na dopravu, určené podľa platného cenníka prepravcu tovaru.


5.8. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.


5.9. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pri prevzatí tovaru kupujúcim v prípade splnenia podmienky zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.


5.10. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

 

Článok 6.
Kúpna cena

 

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru podľa aktuálneho cenníka na doručovanie tovaru v závislosti od zvoleného spôsobu doručenia.


6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.


6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.


6.4. Pri platbe na dobierku je kupujúcemu popri cene tovaru účtovaný aj príplatok podľa aktuálneho cenníku na doručovanie tovaru, ktorý je uvedený na stránke elektronického obchodu. Celkovú platbu dobierky uhradí kupujúci v plnej výške kuriérovi pri prevzatí tovaru.


6.5. V prípade platby prevodom na účet, zákazník zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného poplatku za doručenie na účet predávajúceho. Ak nebude platba predávajúcemu pripísaná na účet do troch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, má právo predmetnú objednávku stornovať.


6.7. Predávajúci môže zmeniť pred potvrdením objednávky kupujúcemu cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, alebo pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný informovať zákazníka. Predávajúci má pred potvrdením objednávky povinnosť vyžiadať od kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.


6.8. Pri nákupe v internetovom obchode nie je možné uplatnenie akýchkoľvek klubových, členských alebo zamestnaneckých zliav, pokiaľ predávajúci neurčí inak.

 

 

Článok 7.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

7.1. Ustanovenia ods. 6.2. – 6.7. tohto článku všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahujú iba na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom.


7.2. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru alebo realizácie platby kúpnej ceny. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru, nie na bežné a nadmerné užívanie počas celej doby tejto lehoty.


7.3. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.


7.4. Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle alebo odovzdá v 14 dennej lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu a číslo zmluvy/dokladu o predaji, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenie tovaru.


7.5. Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť čiastku plne zodpovedajúcu cene tovaru do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia alebo poškodenia. Náklady vrátenia tovaru znáša kupujúci.


7.6. Ak kupujúci vráti tovar osobne v prevádzke predávajúceho, vráti predávajúci vyššie uvedené platby kupujúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.


7.7. Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinnosti kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ho oproti nároku kupujúceho na vrátenie ceny tovaru.


7.8. Poučenie o práve kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku je k dispozícii tu. Toto poučenie kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, o možnosti uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku, je neoddeliteľnou obsahovou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok.


7.9. Vzor/formulár pre odstúpenie od zmluvy je dostupný tu. Tento vzor/formulár pre odstúpenie kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, od zmluvy je neoddeliteľnou obsahovou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

 

Článok 8.
Práva a povinností kupujúceho z vadného plnenia a postup pri riešení reklamácií

 

8.1. Poučenie o právach a povinnostiach kupujúceho v prípade vád tovaru a postup pri riešení vád tovaru sú obsiahnuté v reklamačnom poriadku, ktorý je k dispozícii tu.

 

 

Článok 9.
Ochrana osobných údajov

 

9.1. Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracované a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane o osobných údajoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom plnenia predmetu zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov.


9.2. Kupujúci môže predávajúcemu dať na vedomie, že chce ukončiť zasielanie obchodných informácií, a to na elektronickou adresu získanou v súvislosti s plnením zmluvy, bez toho, aby mu tým vznikli akékoľvek náklady.

 

 

Článok 10.
Riešenie sporov

 

10.1. Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia všeobecné súdy Slovenskej republiky.


10.2. Dozor nad dodržiavaním povinnosti podľa pri uzavieraní kúpnych zmlúv podľa týchto všeobecných obchodných podmienok vykonáva orgán dozoru, ktorý je špecifikovaný v záhlaví všeobecných obchodných podmienok.

 

 

Článok 11.
Záverečné ustanovenia

 

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Zmena obchodných podmienok je účinná od dátumu zverejnenia na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Uzavreté kúpne zmluvy sa riadia obchodnými podmienkami platnými v dobe uzavretia zmluvy. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.


11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.


11.3. Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak kupujúci nie je spotrebiteľom, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.


11.4. Kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.