Poučenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku spoločnosti MAKADO s.r.o.

Spoločnosť MAKADO s.r.o., so sídlom Balkánska 98, Bratislava 851 10, IČO: 47 467 061, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sro, vložka č.: 93005/B (ďalej aj ako „predávajúci“) je prevádzkovateľom elektronického internetového obchodu www.napas.sk


Kontaktné údaje predávajúceho:

Obchodné meno: MAKADO s.r.o.,
Sídlo: Balkánska 98, Bratislava  851 10
IČO: 47 467 061
DIČ: 2023896952
Prevádzka: Balkánska 98, 851 10 Bratislava
Prevádzková doba: 9:00 – 21:00
Telefón: 0907 885 470
Email: info@napas.sk
Číslo účtu: 2924902687/1100TATRA BANKA
IBAN: SK66 1100 0000 0029 2490 2687
SWIFT: TATRSKBX

 

 

Právo na odstúpenie od zmluvy


1.1. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.


1.2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. V prípade, že sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus. Ak sa Vami objednané tovary v jednej objednávke dodávajú oddelene, uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.


1.3. Podmienky vrátenia tovaru: Tovar zašlite najneskôr do 14 dní od prebratia tovaru a to na adresu našej spoločnosti:
MAKADO s.r.o., Balkánska 98, 851 10 Bratislava spolu s listom o odstúpení tovaru.
V liste uveďte prosím číslo objednávky, dôvod vrátenia tovaru a číslo účtu, kde Vám vrátime sumu za Váš tovar. Pri inom spôsobe vrátenia peňazí, si účtujeme manipulačný poplatok 7 €.
Dôležité: tovar musí byť zaslaný na adresu našeho sídla, v opačnom prípade tovar nepreberieme. Bez čísla objednávky nie je možné spracovať Vašu požiadavku.


1.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.


1.5. Na uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy/dokladu o predaji, bankového spojenia a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

 

 

Dôsledky odstúpenia od zmluvy


1.6. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.


1.7. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.


1.8. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak nám tovar doručíte späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.


1.9. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.


1.10. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.